Лизингілік операциялар

Лизингілік операциялар
Лизинговые операции

Лизингінің мәні неде?

В чем заключается сущность лизинга?

Лизинг кәсіпкерлік қызмет үшін мүлікті (яғни затты, объектіні) пайдалануға берумен байланысты ұзақ мерзімді жалгерлік нысаны дегенді білдіреді. Лизинг – бір мезгілде жасалатын үш операцияның: жалға алудың, несие берудің және материалдық-техникалық жабдықтаудың бірыңғай кешені.

Лизинг означает форму долгосрочной аренды, связанную с передачей в пользование имущества (т.е. предмета, объекта) для предпринимательской деятельности. Лизинг – это единый комплекс трех одновременно совершаемых операций: аренды, кредитования и материально-технического снабжения.

Қандай объектілер лизинг заты бола алады?

Какие объекты могут быть предметом лизинга?

Еркін айналысқа түсуіне тыйым салынған мүліктен, сондай-ақ жер телімдері мен табиғи объектілерден басқа кәсіпкерлік қызмет үшін пайдаланылуы мүмкін кез келген тұтынылмайтын заттар лизинг заты бола алады.

Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, которые могут быть использованы для предпринимательской деятельности, за исключением имущества, запрещенного для свободного обращения, а также земельных участков и природных объектов.

Лизингілік мәмілеге қандай субъектілер қатыса алады?

Какие субъекты могут быть участниками в лизинговой сделке?

Лизингілік мәмілеге:

В лизинговой сделке участвуют:

- лизинг беруші;

- лизингодатель;

- лизинг алушы;

- лизингополучатель;

- лизинг затын сатушы қатысады.

- продавец предмета лизинга.

Сіз лизингілік мәміле субъектілеріне сипаттама бересіз бе?

Можете ли вы дать характеристику субъектов лизинговой сделки?

Лизинг беруші – лизингілік қызметті жүзеге асырушы, яғни лизинг үшін арнайы сатып алынған мүлікті шарт бойынша лизингіге беруші шаруашылық жүргізуші субъект (лизингілік компания, банк, т.б.). Басқаша айтқанда, лизинг беруші – осы мүлікті жалға беруші. Лизинг беруші лизинг шарты бойынша лизинг алушы көрсеткен мүлікті белгілі бір сатып алушыдан меншігіне сатып алуға және бұл мүлікті лизинг алушыға ақы үшін кәсіпкерлік мақсатта уақытша иеленуге және пайдалануға міндеттенеді.

Лизингодатель представляет собой хозяйствующий субъект (лизинговая компания, банк и т.д.) или индивидуального предпринимателя, осуществляющего лизинговую деятельность, т.е. передачу по договору в лизинг специально приобретенного для этого имущества. Иначе говоря, лизингодатель – это арендодатель данного имущества. Лизингодатель по договору лизинга обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем имущество у определенного продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей.

Лизинг алушы – мүлікті лизинг шарты бойынша пайдалануға алушы азамат, шаруашылық жүргізуші субъект. Басқаша айтқанда, лизинг алушы – жалгер (жалға алушы).

Лизингополучатель – это гражданин или хозяйствующий субъект, получающий имущество в пользование по договору лизинга. Иначе говоря, лизингодатель – это арендатор.

Лизингілік мүлікті сатушы – шаруашылық жүргізуші субъект – машиналар мен жабдықтарды дайындаушы, сондай-ақ лизинг заты болып табылатын мүлікті сатушы басқа бір шаруашылық жүргізуші субъект немесе азамат.

Продавец лизингового имущества – хозяйствующий субъект – изготовитель машин и оборудования, а также другой хозяйствующий субъект или гражданин, продающий имущество, являющееся предметом лизинга.

Лизинг шарты қандай нысанда жасалады?

В какой форме заключается договор лизинга?

Лизинг шарты жазбаша нысанда жасалады. Лизинг шартының атауында оның нысаны, тұрпаты және түрі айқындалады.

Договор лизинга заключается в письменной форме. В названии договора лизинга определяются его форма, тип и вид.

Лизинг шартының ережелері қандай болуға тиіс?

Какие положения содержит договор лизинга?

Лизинг шартында мынадай елеулі ережелер болады:

Договор лизинга содержит следующие существенные положения:

- лизинг затының дәл сипаттамасы;

- точное описание предмета лизинга;

- берілетін меншік құқықтарының көлемі;

- объем передаваемых прав собственности;

- лизинг затын табыстайтын жердің атауы және табыстау тәртібін көрсету;

- наименование места и указание порядка передачи предмета лизинга;

- лизинг шартының қолданылу мерзімін көрсету;

- указание срока действия договора лизинга;

- лизинг затын теңгерімдік есепке алу тәртібі;

- порядок балансового учета предмета лизинга;

- лизинг затын ұстау және жөндеу тәртібі;

- порядок содержания и ремонта предмета лизинга;

- лизинг беруші кешенді лизинг шартының негізінде көрсететін қосымша қызметтер тізбесі;

- перечень дополнительных услуг, предоставленных лизингодателем на основании договора комплексного лизинга;

- лизинг шартының жалпы сомасын көрсету және лизинг берушіге төленетін сыйақысының мөлшері;

- указание общей суммы договора лизинга и размер вознаграждения лизингодателя;

- есеп айырысу тәртібі (төлем төлеу кестесі);

- порядок расчетов (график платежей);

- егер шартта өзге жәйіт көзделмесе, лизинг берушінің немесе лизинг алушының лизинг затын лизинг шартымен байланысты қатерлерден сақтандыру міндеттемесін айқындау.

- определение обязательства лизингодателя или лизингополучателя застраховать предмет лизинга от связанных с договором лизинга рисков, если иное не предусмотрено договором.

Лизинг беруші лизинг шарты бойынша өзіне қандай міндеттемелер алады?

Какие обязательства берет на себя лизингодатель по договору лизинга?

Лизинг беруші лизинг шарт бойынша:

Лизингодатель по договору лизинга обязуется:

- қаржы немесе аралас лизингіні жүзеге асырған жағдайда лизинг алушыға белгілі бір мүлікті белгілі бір ақыға табыстау үшін белгілі бір сатушыдан (жеткізушіден) өз меншігіне сатып алуға немесе бұрын сатып алынған мүлікті белгілі бір мерзімге белгілі бір шарттар негізінде лизинг заты ретінде табыстауға;

- в случае осуществления финансового или смешанного лизинга приобрести у определенного продавца (поставщика) в собственность определенное имущество для его передачи за определенную плату или передать ранее приобретенное имущество на определенный срок, на определенных условиях в качестве предмета лизинга лизингополучателю;

- лизинг шартының мазмұнынан туындайтын басқа да міндеттерді орындауға міндеттенеді.

- выполнить другие обязательства, вытекающие из содержания договора лизинга.

Лизинг алушы лизинг шарты бойынша өзіне қандай міндеттемелер алады?

Какие обязательства берет на себе лизингополучатель по договору лизинга?

Лизинг алушы:

Лизингополучатель обязуется:

- лизинг беру шартында көзделген тәртіппен лизинг затын беруге;

- принять предмет лизинга в порядке, предусмотренном договором лизинга;

- лизинг берушіге оның инвестициялық шығынын өтеуге, оған сыйақы төлеуге;

- возместить лизингодателю его инвестиционные затраты и выплатить ему вознаграждение;

- лизинг шартының күші біткеннен кейін, егер шартта басқа жәйіт көзделмесе, лизинг затын қайтарып беруге немесе лизинг затын сатып алу-сату шарты негізінде меншігіне сатып алуға;

- по окончании действия договора лизинга возвратить предмет лизинга, если иное не предусмотрено договором лизинга, или приобрести предмет лизинга в собственность на основании договора купли-продажи;

- шарт мазмұнынан туындайтын басқа да міндеттемелерді орындауға міндеттенеді.

- выполнить другие обязательства, вытекающие из содержания договора лизинга.

Лизингінің жіктелімі қандай?

Какова классификация лизинга?

Лизингіні былайша жіктеуге болады:

Лизинг можно классифицировать следующим образом:

- нысаны бойынша;

- по форме;

- тұрпаты бойынша;

- по типу;

- түрі бойынша.

- по виду.

Нысаны бойынша лизинг ішкі және халықаралық лизингілерге бөлінеді. Ішкі лизингіде лизинг алушы, лизинг беруші және сатушы Қазақстанның резиденттері болып табылады. Халықаралық лизингіде лизинг беруші немесе лизинг алушы Қазақстанның бейрезиденттері болып табылады.

По форме лизинг подразделяется на внутренний и международный лизинги. Во внутреннем лизинге лизингодатель, лизингополучатель и продавец являются резидентами Казахстана. При международном лизинге лизингодатель или лизингполучатель являются нерезидентами Казахстана.

Тұрпаты бойынша лизинг ұзақ мерзімді (3 жылға дейін), орта мерзімді (1,5 жылдан 3 жылға дейін) және қысқа мерзімді болып бөлінеді.

По типам лизинг подразделяется на долгосрочный (до 3 лет), среднесрочный (от 1,5 до 3 лет) и краткосрочный.

Түрлері бойынша лизинг қаржылық және оперативтік лизингілерге бөлінеді.

По видам лизинг подразделяется на финансовый и оперативный.

Қаржылық лизинг – лизинг беруші лизинг алушы көрсеткен мүлікті белгілі бір сатып алушыдан меншігіне сатып алуға және осы мүлікті лизинг заты ретінде белгілі бір ақы үшін, белгілі бір мерзімге және белгілі бір шарттар негізінде уақытша иеленуге және пайдалануға беруге міндеттенетін лизинг түрі.

Финансовый лизинг – это вид лизинга, при котором лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем имущество у определенного продавца и передать лизингополучателю данное имущество в качестве предмета лизинга за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование.

Оперативтік лизинг – лизинг беруші тәуекелді өз мойнына алып мүлікті сатып алатын, кейіннен оны белгілі бір ақы үшін лизинг заты ретінде белгілі бір мерзімге және белгілі бір шарттар негізінде лизинг алушыға уақытша иеленуге және пайдалануға беретін лизинг түрі.

Оперативный лизинг – это вид лизинга, при котором лизингодатель закупает имущество на свой риск, а после передает его лизингополучателю в качестве предмета лизинга за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование.

Лизинг қанша мерзімге ресімделеді?

На какой срок оформляется лизинг?

Лизингінің мерзімі ұзақтығы жағынан лизинг затының толық тозымпұлына (амортизациясына) тең не одан асып түседі. Лизинг шартының қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін лизинг заты лизинг алушының меншігіне өтеді. Лизинг мерзімі шарт бойынша белгіленеді.

Срок лизинга по продолжительности равен сроку полной амортизации предмета лизинга или превышает его. По окончании срока действия договора лизинга предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя. Срок лизинга устанавливается по договору.

Лизингілік төлемдер үшін есеп айырысу қандай әдістермен жүргізіледі?

Какими методами производится расчет лизинговых платежей?

Лизингілік төлемдер бойынша айырысуды үш әдіспен жүргізіледі:

Расчет по лизинговым платежам производится тремя методами:

- ақы төлеудің тиянақталған сомасымен төлеу;

- с фиксированной суммой оплаты;

- аванспен төлеу;

- с авансом;

- ең төмен төлемдермен төлеу әдісімен.

- методом минимальных платежей.

Лизингілік мәміледе тағы қандай қызметтер қамтылуы мүмкін?

Какие еще услуги может включать в себя лизинговая сделка?

Онда мынадай қосымша қызметтер көрсету қамтылуы мүмкін:

Лизинговая сделка может включать в себя оказание дополнительных услуг:

- зияткерлік меншікке құқықты (ноу-хауды, лицензиялық құқықтарды, тауар белгілеріне, маркаларға құқықтарды, т.б.) сатып алу;

- приобретение прав на интеллектуальную собственность (ноу-хау, лицензионных прав, прав на товарные знаки, марки и др.);

- құрастыру жұмыстарын жүзеге асыру;

- осуществление шеф-монтажных работ;

- кейінгі кепілдікті қызметтер көрсету және жөндеу, т.б.

- послегарантийное обслуживание, ремонт и др.

Лизингінің артықшылықтары неде?

В чем заключаются преимущества лизинга?

Лизинг шаруашылық жүргізуші субъектінің негізгі қорларды алуына және ақшаны айналымнан алмастан оларды пайдалануына мүмкіндік береді.

Лизинг позволяет хозяйствующему субъекту получить основные фонды и начать их эксплуатацию, не отвлекая деньги из оборота.

Жабдық лизингі дегеніміз не нәрсе?

Что представляет собой лизинг оборудования?

Банк өз клиентіне лизингі-лік келісім арқылы жабдық сатып алуды ұсына алады, бұл келісім бойынша банк жабдықты сатып алып, клиентке жалға береді.

Банк может предложить своему клиенту обрести оборудование с помощью лизингового соглашения, по которому банк покупает оборудование и сдает в аренду клиенту.

Клиент лизингілік шарт жасасу үшін қандай талаптарды орындауға тиіс?

Какие условия должен выполнить клиент для заключения лизингового договора.

Жасасқан шартқа сәйкес клиент лизингілік төлемдер төлеуге тиіс, бұл төлемдер, сайып келгенде, банкінің сатып алып, жалға берген жабдығының құнын толық жабады.

В соответствии с заключенным договором клиент должен вносить лизинговые платежи, которые в конечном счете полностью покрывают стоимость купленного банком и сданного в аренду оборудования.


Қазақ-орыс анықтағыш-тілашар банктік жүйенің жұмыскерлерінің. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

ПолезноеПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»